Fas camxxx

20-Sep-2016 00:42

hoc fadto Carfar cum pro- uideret iibi a T urcis negotiiun imp,enderci pacemcum Proteftantioiis interuentu Al- berti Moguncini& Ludouici Palatini fecit, Viennamq.ingenti cum exercitu prtegref- fu Sjfuborra inter milites, vtfit, ob non fo- luta ftipendia feditione,in Italiam ■ in Hifpaniam rediit.facilius obtem- peraturum,mi^x Romara ex NJ/olfaei con- fi Ciq. Thomas ' Morus doftrina&' probitate fpeftabilis vir ‘ * caiicellarius in eius loaira conftitniitur, neutiquara regis caufla: arqiiior.Stephmms Gardin^rjjs- &, Fitandem ex Anglia re inrefta non. eo/ innegotio Wolfxus, qitodfe tepidiorem ' regis iudicio praebuifl Tet , OTatia fenfim ex- • cidit: & alirquanto poft a Thoma'Ho War- ^ do Norfolcio comprehenllis Wintonienft ‘ epiftopatu ft abdicate compcllitur, moxq. interea Henricus amoris ignibus incenfus, cum taritasmorasnonferret, Crammerum Vi- lelmo- 'Warhai Tio mortuo Cantuaricnfeni ' archiepifeopum oreat , qui pro repudio contra Catnarinam pronunciarct , eccic- ' fiaftlcifq. quod contra regni dignitatem pontificiat ID ID aaftofitad nimium detuiil Tentj&rtributum: ' xxi Y indebitiun perfolttiftent. Angliar decrc(o auftoritatem pontificiam per re- f ;num. pendi fo Iit4im denegat,|oe- cam capkis conkituit, G. poteflacem pontifici adfcribat} poftremo* eccleiiafttcos tarn Anglixquam Hibernic& facramento adigit y vt (btanquam ecclefiap^ caput a C HRISTO proximum agno £:ant. luuias antiquam Sc ha- i^enus rcceptam doc^rinam.coufirinauitjdc: seque eos,quiab illarecei Teratrt,&.

Fas camxxx-12

Aprileis, : rex qui iam ante annum Catharina repir- diata clam-Bolenam duxerat , exquilids prius diuerforiun theologorum fententijs, imprimifq. Longq^vilkni Du- ck vi(kiam,mqtiam,.dknriri aula eijat , de « vxoris exitu veritus eculos coniecerat j per legatos^dafponlatamki vxorem cfuxit.crc^ bra tuncintcr'Anglos & Scores de ffnibus bella erantdjs vtfeiis imponereturj Heiiri- cusdiem ad* co Hbqtiiimr cum Scoto Ebo=» raci defignari petierar, fafta (pc' ctcr Ang H- ci regni fucceffione : quod cum afaftiofis inrter Scotos impediretur , Sc Anglus igno-^ ininioj&m fruftiratipnem jcgerrinic fbrrct^ Eboracumciim magno exerdtit pra:gredi- pcrturbaas domeftica diflenfione Scotis, c\im Ahgli inaibuil Fent , magna a' Se Ptis acc^ta quorum pleriq,, e homtitate Tcapti , cti Kei Rim^ftl ex maerore tarn inlperati mmcif iacobus paullo poft deceflit , reli cuntreflaote ventorexerci*.Roicntiaotum dux Digitized by Googlc : ID ID XXIII l AC.AVGUTHYANI creatur , abutentc Chriftianorum paftore Chriftianorum principimi yiribu Sj Ytpriua!igitm: Henii- cqs Fiancifco aiuflpr fuit, vt Italiam cum exercitu mitteret , Sc pontifi- cqm.e raanu C^efafianorm^ liberare?, ^ra- nis tot o^^ciis & beneficiis,.^ltri(kw Pi o Clementera fuis dehderiis.

Aprileis, : rex qui iam ante annum Catharina repir- diata clam-Bolenam duxerat , exquilids prius diuerforiun theologorum fententijs, imprimifq. Longq^vilkni Du- ck vi(kiam,mqtiam,.dknriri aula eijat , de « vxoris exitu veritus eculos coniecerat j per legatos^dafponlatamki vxorem cfuxit.crc^ bra tuncintcr'Anglos & Scores de ffnibus bella erantdjs vtfeiis imponereturj Heiiri- cusdiem ad* co Hbqtiiimr cum Scoto Ebo=» raci defignari petierar, fafta (pc' ctcr Ang H- ci regni fucceffione : quod cum afaftiofis inrter Scotos impediretur , Sc Anglus igno-^ ininioj&m fruftiratipnem jcgerrinic fbrrct^ Eboracumciim magno exerdtit pra:gredi- pcrturbaas domeftica diflenfione Scotis, c\im Ahgli inaibuil Fent , magna a' Se Ptis acc^ta quorum pleriq,, e homtitate Tcapti , cti Kei Rim^ftl ex maerore tarn inlperati mmcif iacobus paullo poft deceflit , reli cuntreflaote ventorexerci*.

Roicntiaotum dux Digitized by Googlc : ID ID XXIII l AC.

AVGUTHYANI creatur , abutentc Chriftianorum paftore Chriftianorum principimi yiribu Sj Ytpriua!

igitm: Henii- cqs Fiancifco aiuflpr fuit, vt Italiam cum exercitu mitteret , Sc pontifi- cqm.e raanu C^efafianorm^ liberare?

, ^ra- nis tot o^^ciis & beneficiis,.^ltri(kw Pi o Clementera fuis dehderiis.

perere confiliapoilit dircipiilus prio- ris pofterior dies. numcro habcbis in prae^ lens ranrum icxc libros, qui res ab an- no ei5 x Lvi ad xxciy orbe rota geftas pertexunt: reliquos*, o *;ro Tir . Ji4nt: nccminorhmolis helium ^cjtkam - ^uod anteamjlriaduerfus Saraceno 's gefferant ^contra eofdem decretum ^ j cuius is e Xhusfiiit , vt poti Us afl fugati honk uc dignitatihui vhique fpoliati atquc hue illuc dij^tpati fni\ qttam error is conjjjjj^i refpuerint, itaque qui armis Janitiotutati fue- YAntpoftremg armis vi Bi in Prouin- cim apud nos^ Gallic^ ditionis x Jlfeis vicin M confugerunt ^ latef hajejae vitse ac do Bnrue fu£ ijs ml4 K- ! itinere diuertcrat yfprei is faluta- thus cenfdijs ^ helium , quod illi dif ''Mferant j quodque fupplices ab ia 'rotejlantes deprecahantur y quam acem in regni ingrejfu maluiffet^ tox pesnitentia dti Bua mutauit , dr denniopoft pacificatorium edicium \ndidit^ quod peculiariterfuum vo- 'confueuerat y totoque feptennia IX alt a fuit 3 [nifi ft aliquilm locls ^fs in Urjtalia ac difcurfationes mili^ , de cetero haut magna belli mo- mtcrrupta ejl '^domc homines otij. V-V* •^1 ■ ■T'i ■■rr I n CSfh , In- '( E V S omnium honor umdator^ qui cum Filto vnigtnito & fpiritu S, trinus ^potentia ^fapienttu , honk 'tatevnmfemperes in omnibus , eras ante omnia , &eris Jemper in omnibus , quiimperia legitim a ^fine quibusnecdomusvlla , nitxiuitasy necgens , necheminum njniuerfurh genus , nec rerum naturaomnis ate ex nihdo creatafiarepoteft ^pruden^ tiatua aifponls acgubernas , te p Ur hlicayoce oro & obtefiofy vt quod optin^m Gallia atqueadeo toti Chrk Jhanoorbidediftiyidpropriumnobu facias , tuifque bencfajsfaueas , dr tantismuneribusdmturnitatem ad- dassfimpkxque & vnum omnia ifla compkxumvotumperfcia Sy Regem Delfinumq. qua[o oh/ecroq per Sptr U fus^S , tuigrattam jtne qua nihtlju- mus^nihilpo JJum Hs^vt ommhus qua mfi- demceps a me dicenturlihertas fides^ Veritas afud eos , t\ui mncfuntdt* pop^eruntjcon^e^ tantumq, abfit ah addatioms & liuoris fufpictone ora* tio mea ^quantum ahefi a neurit ate. id faiftum ex antiquo feedere: ttccum xnandata verique data ^ nc qvftd TOU. qui poftea in collegium Cardinalium cooptatus , & perpetui per Calliam legaddigmtatcornatus ellr.cauflce obtendcbantiir , quodcorruptis moribus per gratiam & £qrdeis omnia agerenturrvn- dcirequentes altercadones & perplexx Iw* tes magna ordinis ecclefiaftici infamia pal^ iim exoriebancur,quarum exemplo & con- tagione etiam ad caulfas ciuileis lidgiorum -virus in Gallia dimanall'er : aliternonpolle* iri obuiam foedis conuentionibus & nun- dinadonibus ,quam fi arbitrio Gliriftianif-^ ^ ibniprincipis & fanlica de ea re inter ipfos confefta.